Teshikaga Gokkan Art Festival 2018

Teshikaga Extreme Cold Art Festival 2018
http://acaf.teshikaga.asia